Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor het gebruik bij alle overeenkomsten van il fiore healthcenters met een particulier, alsmede bij die met een werkgever.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Particulier: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
Werkgever: rechtspersoon en natuurlijk persoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf waarbij de Hoofdovereenkomst en de Upgrade strekt tot het ter beschikking stellen van de sportvoorzieningen van il fiore healthcenters aan hetzij particulieren, hetzij werknemers dan wel hulppersonen en hun aanverwanten van deze werkgever. 
Lid: de particulier als ook de werkgever van wie de werknemer dan wel de hulppersoon gebruik (kunnen) maken van de sportvoorzieningen van il fiore healthcenters. 
Hoofdovereenkomst: het sportabonnement, het algemene (sport)lidmaatschap zonder de aanvullingen. Upgrade: de additionele dienst(en) of faciliteit(en) op de Hoofdovereenkomst die tegen vergoeding kunnen worden afgenomen en waarop additionele voorwaarden van toepassing zijn. 
Ledenvoordeelabonnement: het il fiore healthcenters loyaliteitsprogramma dat u voordeel biedt op diverse producten en diensten. 
Actie: Aanbieding aan de (potentiële) klant, gedurende een bepaalde periode, waarbij prijs, contractduur en te leveren diensten of faciliteiten afwijken van de standaard aanbieding aan de (potentiële) klant. 
Clubkey: de pas waarmee het lid toegang verkrijgt bij het fitnesscentrum. Daarnaast maakt de clubkey onderdeel uit van het il fiore healthcenters loyaliteitsprogramma (uw Ledenvoordeelabonnement). 

ARTIKEL 2: AANMELDING EN IL FIORE CLUBKEY

a. Aanmelding als il fiore healthcenters lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Na het online invullen van het inschrijfformulier bij de gekozen il fiore healthcenters vestiging vangt het lidmaatschap aan op de startdatum welke op het inschrijfformulier staat weergegeven. Indien het lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap op de dag van ontvangst van dit inschrijfformulier in. Indien het lid geen datum heeft gekozen, gaat het lidmaatschap op de dag invullen van het inschrijfformulier in. Het inschrijfgeld bedraagt € 19,99 bij een jaarlidmaatschap en € 29,99 bij een maandlidmaatschap en is bij inschrijving verschuldigd. il fiore healthcenters is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.

b. Tijdens het eerste bezoek aan de il fiore healthcenters vestiging ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de il fiore clubkey. Uitsluitend op vertoon van een geldige il fiore clubkey krijgt een lid toegang tot de il fiore healthcenters vestiging. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, die in bezit zijn van een il fiore clubkey, mogen sporten op verantwoordelijkheid van ouders en/of voogd. il fiore Healthcenters kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van het uitvoeren van sport activiteiten.

c. De il fiore clubkeyhouder blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de clubkey. Gebruik van de il fiore clubkey is persoonsgebonden. De il fiore clubkey is dus niet overdraagbaar en blijft eigendom van il fiore healthcenters.

d. De il fiore clubkey blijft te allen tijde eigendom van il fiore healthcenters. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de il fiore clubkey, blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Een vervangende il fiore clubkey kan tegen betaling van € 15,- worden verkregen.

e. De Hoofdovereenkomst met il fiore healthcenters houdt tevens een ledenvoordeelabonnement via het loyaliteitsprogramma (ledenvoordeel) in. Dit ledenvoordeelabonnement is gratis zolang u een Hoofdovereenkomst heeft met il fiore healthcenters. Na beëindiging van het ledenvoordeelabonnement conform artikel 6, is het niet meer mogelijk gebruik te maken van het loyaliteitsprogramma.

f. Na beëindiging van de Hoofdovereenkomst, blijft het ledenvoordeelabonnement actief en blijft u deelnemen aan het loyaliteitsprogramma, totdat dit wordt opgezegd. De vergoeding bedraagt hiervoor dan € 2,95 per maand. De il fiore clubkey kan alsdan door de klant worden behouden. Betaling geschiedt maandelijks via automatische incasso. U kunt het ledenvoordeelabonnement ofwel tezamen met de Hoofdovereenkomst beëindigen, of op ieder moment na beëindiging van de Hoofdovereenkomst, een en ander conform artikel 6.

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALINGSVOORWAARDEN

a. Een lidmaatschap bij il fiore healthcenters start altijd op de eerste van de maand na aanmelding, en is altijd voor de duur van twee jaar, één jaar, drie maanden of één maand. Een overeenkomst tussen il fiore healthcenters en een particulier wordt na ommekomst van de duur van de Hoofdovereenkomst verlengd voor onbepaalde tijd met het daarbijbehorende tarief.

b. Indien er eerder gestart wordt met sporten dan op de eerste van de maand, dan worden de kosten voor de tussenliggende periode naar rato berekend.

c. Ten tijde van een actie kunnen lidmaatschappen worden aangeboden voor een afwijkende duur (anders dan twee jaar, één jaar, drie maanden of één maand), welke na ommekomst van de overeengekomen termijn stilzwijgend wordt verlengd voor onbepaalde tijd.

d. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar en dienen te geschieden via automatische incasso. Betaling via automatische incasso per maand is mogelijk tegen betaling van een toeslag van €1,- of € 2,- per maand.

e. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna worden € 9,95 stornokosten in rekening gebracht en krijgt het lid maximaal twee weken vanaf de dagtekening van de eerste betalingsherinnering de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van de il fiore clubkeyhouder met een minimum van € 50,-.

f. De il fiore clubkey wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de il fiore healthcenters vestiging worden geweigerd. il fiore healthcenters is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschapsjaar of lidmaatschapsweek, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.

g. il fiore healthcenters behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren/wijzigen met een maximum van 7%.

h. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

i. Omzettingen van het lidmaatschap dienen voor de 20ste van de maand plaats te vinden.

ARTIKEL 4: OPENINGSTIJDEN

a. il fiore healthcenters behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen en is gerechtigd om op officiële en erkende feestdagen de il fiore healthcenters te sluiten.

ARTIKEL 5: UPGRADES

a. Er bestaat de mogelijkheid om voor Upgrades te kiezen, te weten:

Live Groepslessen, Sportwater, Coffee & Tea, Unlimited Tanning, Indoor Parking en Parking.

b. il fiore healthcenters spant zich in om de dienstverlening van de Upgrade zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Storingen kunnen leiden tot beperking van de dienstverlening; voor dergelijke storingen is il fiore healthcenters niet aansprakelijk noch geven deze recht op teruggave, korting of beperking van het lidmaatschapsgeld. Storingen of beperkingen van de Upgrade worden door il fiore healthcenters zo spoedig mogelijk verholpen.

c. De Upgrades kunnen per filiaal verschillen. Dit geeft het lid geen aanspraak op ontbinding van de overeenkomst van de Upgrade of op ontbinding van de Hoofdovereenkomst. In het geval van excessief of oneigenlijk gebruik van de Upgrade, kan il fiore healthcenters beperkingen aan het gebruik van de Upgrade stellen.

d. Het lid kan tegen betaling van een vaste fee per periode gebruik maken van de desbetreffende Upgrade. Aanmelding voor een Upgrade kan uitsluitend geschieden op basis van een lopend, geldige Hoofdovereenkomst bij il fiore healthcenters. Aanmelden voor een Upgrade is mogelijk tijdens de gehele contractduur van een Hoofdovereenkomst bij il fiore healthcenters.

e. Het beëindigen van de overeenkomst ten aanzien van de Upgrade door het lid is mogelijk vanaf het

moment waarop de minimale contractduur van de Upgrade van is verlopen. Indien er meerdere Upgrade’s overeengekomen zijn, dienen de Upgrade’s apart beëindigd te worden. Beëindiging van de ene Upgrade heeft geen invloed op de overeenkomst ten aanzien van de andere overeengekomen Upgrade(‘s), noch op de onderliggende Hoofdovereenkomst. De overeenkomst ten aanzien van de Upgrade(‘s) eindigt indien de Hoofdovereenkomst wordt beëindigd. Alle overeenkomsten ten aanzien van een Upgrade eindigen van rechtswege, zonder dat een nadere opzegging is vereist, wanneer de Hoofdovereenkomst om wat voor reden dan ook eindigt.

f. De vergoeding voor deze Upgrade(‘s) wordt tegelijkertijd met de incasso, en voor dezelfde incasso periode, van het fitness abonnement uitgevoerd.

g. De Upgrade is gekoppeld aan de Hoofdovereenkomst en heeft dezelfde beperkingen als welke in de Hoofdovereenkomst opgenomen zijn. Mocht er bijvoorbeeld een tijdsbeperking opgenomen zijn in de Hoofdovereenkomst, geldt deze tijdsbeperking ook voor de Upgrade.

h. Wanneer er is gekozen voor Fitness Daluren kunnen de Upgrades enkel gebruikt kunnen worden binnen de actuele daluren (6.30 en 17.00 uur).

5.1. LIVE GROEPSLESSEN

i. Een lid met de aanvulling Live Groepslessen kan maximaal één les per dag binnen de tijden van het lidmaatschap reserveren. Als er plaats is, kan het lid deelnemen aan meerdere lessen per dag.

ii. Reservering van Live Groepslessen lessen kan slechts geschieden via de website of bij de il fiore healthcenters balie.

iii. il fiore healthcenters behoudt zich het recht voor Live Groepslessen te annuleren. Annulering geschiedt via e-mails, telefonisch contact en/of sms-berichten.

iv. Het lid kan zich voor een les afmelden via de website of de il fiore healthcenters App. Afmelding dient ten minste 15 minuten voor aanvang van de les te geschieden. Als driemaal geen of te late afmelding heeft plaatsgevonden, kan het lid gedurende één maand geen lessen meer reserveren.

v. Kinderen tot 16 jaar mogen niet deelnemen aan de lessen.

vi. Het lesrooster staat op de website. il fiore healthcenters behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of aangepaste lessen aan te bieden.

vii. De upgrade Live Groepslessen geldt voor minimaal 1 betaalde maand en is daarna per kalendermaand opzegbaar.

5.2. SPORTWATER 

i. Met de il fiore clubkey mag u binnen de tijden van uw lidmaatschap Sportwater tappen met een tijdsinterval van 15 minuten, met een maximum van 0,5 liter per keer. Gebruik van de drankmachine is alleen toegestaan met een geschikte bidon met een inhoud van minimaal 0,5 liter.

ii. De Upgrade is strikt persoonlijk en gekoppeld aan de il fiore clubkey. Bij uitleen van de il fiore clubkey aan derden of het aan anderen uitdelen van Sportwater is il fiore healthcenters genoodzaakt het abonnement per direct te beëindigen en een boete per incasso te vorderen van minimaal € 50,00.

iii. Deze Upgrade geldt voor minimaal 1 betaalde maand en is daarna per kalendermaand opzegbaar.

5.3. COFFEE & TEA

i. Met de il fiore clubkey mag u binnen de tijden van uw lidmaatschap onbeperkt koffie en thee nuttigen met een tijdsinterval van 15 minuten, met een maximum van 1 kopje per keer.

ii. De Upgrade strikt persoonlijk en gekoppeld aan de il fiore clubkey. Bij uitleen van de il fiore clubkey aan derden of het aan anderen uitdelen Coffee & Tea is il fiore healthcenters genoodzaakt het abonnement per direct te beëindigen en een boete te vorderen van minimaal € 50,00. Deze Upgrade geldt voor minimaal 1 betaalde maand en is daarna per kalendermaand opzegbaar.

5.4. UNLIMITED TANNING

i. Met de il fiore clubkey mag u binnen de tijden van uw lidmaatschap onbeperkt gebruik maken van onze zonnebanken.

ii. Bij uitleen van de il fiore clubkey aan derden of het ter beschikking stellen van de Upgrade Onbeperkt Zonnebank is il fiore healthcenters genoodzaakt het abonnement per direct te beëindigen en een boete te vorderen van minimaal € 50,00, welke geïncasseerd zal worden.

iii. Deze Upgrade geldt voor minimaal 1 betaalde maand en is daarna per kalendermaand opzegbaar.

5.5. INDOOR PARKING & PARKING

i. Met deze Upgrade mag u binnen de tijden van uw lidmaatschap gebruik maken van de Indoor Parking of Parking.

ii. Voor de Parking is een “parkeervergunning” nodig welke bij de receptie afgehaald kan worden door het tekenen van een addendum.

iii. De parking mag alleen gebruikt worden wanneer men in het fitnesscentrum aanwezig is. Wordt gebruik buiten deze momenten geconstateerd dan kan il fiore healthcenters een boete opleggen van minimaal € 50,00, welke geïncasseerd zal worden.

iv. Deze upgrade geldt voor de restduur van de Hoofdovereenkomst, en is daarna per kalendermaand opzegbaar.

ARTIKEL 6: BEËINDIGEN

a. Het lid kan de Hoofdovereenkomst en de Upgrade en/of het loyaliteitsprogramma (ledenvoordeelabonnement) beëindigen door, aangetekend, schriftelijk op te zeggen gericht aan: il fiore healthcenters, Postbus 1263, 6040 KG Roermond, onder vermelding van de huidige vestiging, voor- en achternaam en geboortedatum. Dit kan ook middels het opzegformulier bij de receptie van uw vestiging, het lid ontvangt direct een bewijs van opzegging. Een particulier kan het lidmaatschap beëindigen tegen het einde van het lopende lidmaatschapsjaar of lidmaatschapsmaand(en) en met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand, onverminderd het bepaalde in artikel 3. In afwijking van de vorige volzin kan een overeenkomst tussen il fiore healthcenters en een particulier, die na ommekomst van de termijn van een jaar of een maand en maandelijks is verlengd, worden beëindigd door een schriftelijke opzegging bij il fiore healthcenters met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Voor een lid dat geen particulier is, geldt een opzegtermijn van ten minste twee kalendermaanden tegen het einde van het lopende (al dan niet verlengde) lidmaatschapsjaar of lidmaatschapsmaand, onverminderd het bepaalde in artikel 3.

b. De il fiore clubkey blijft te allen tijde eigendom van il fiore healthcenters. Bij beëindiging van de Hoofdovereenkomst (en de eventuele Upgrade) blijft u deelnemen aan het loyaliteitsprogramma (ledenvoordeelabonnement) conform artikel 2(f). Bij beëindiging van het ledenvoordeelabonnement dient de il fiore clubkey te worden geretourneerd aan il fiore healthcenters en is het niet meer mogelijk gebruik te maken van het loyaliteitsprogramma. Indien inlevering van de il fiore clubkey bij beëindiging van de Hoofdovereenkomst (en eventuele Upgrade) en/of ledenvoordeelabonnement om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, brengt il fiore healthcenters € 15,- aan schade in rekening. Indien bij beëindiging van de Hoofdovereenkomst (en de eventuele Upgrades) de il fiore clubkey wordt ingeleverd, geldt dit tevens als beëindiging van uw ledenvoordeelabonnement en kunt u niet langer deelnemen aan het loyaliteitsprogramma.

c. il fiore healthcenters behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager de Hoofdovereenkomst te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschapsjaar of lidmaatschapsmaand(en), is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.

e. Indien een lidmaatschap wordt opgezegd welke is aangegaan voor een periode langer dan 1 jaar, dient er een terrugbetaling gedaan te worden voor de onterecht genoten korting op zowel het lidmaatschap als het inschrijfgeld. In geval van een gekozen periode van 24 maanden en een opzegging na 12 maanden zal het termijnbedrag worden herberekend op basis van een lidmaatschap met kortere termijn.

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, is geheel voor eigen risico van het lid.

b. il fiore healthcenters, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

c. il fiore healthcenters, den haar werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.

d. Eventuele afspraken met een personal trainer en de daaraan verbonden betalingen geschieden zonder tussenkomst van il fiore healthcenters. Personal Trainers zijn niet in dienst bij il fiore healthcenters en het niet nakomen van afspraken over-en-weer kan dan ook niet op il fiore healthcenters verhaald worden.

ARTIKEL 8: HUISREGELS

Het lid dient zich uiterlijk op de ingangsdatum van het abonnement op de hoogte te stellen van de huisregels van il fiore healthcenters en gedurende het lidmaatschap naar deze huisregels te handelen. De huisregels van il fiore healthcenters staan op de website www.ifhc.nl. il fiore healthcenters is gerechtigd de huisregels te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per de datum van bekendmaking op voornoemde website direct voor iedereen.

ARTIKEL 9: SLOTBEPALINGEN

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met il fiore healthcenters aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Partijen hebben het recht om geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst, te doen beslechten in een arbitraal geding overeenkomstig het Arbitrage Reglement van de Stichting E-Court, of – voor zover rechtens is toegestaan – op de voet van artikel 7:900 BW, waarbij in dat laatste geval de beslissing van e-Court ter vaststelling van het geschil notarieel wordt vastgelegd met afgifte van een grosse. Indien partijen geen gebruik maken van bovengenoemd recht, zullen de geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en

il fiore healthcenters, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de hoofdvestiging van il fiore healthcenters.

c. il fiore healthcenters is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van artikel 3 a wordt verlengd. Voor overeenkomsten tussen il fiore healthcenters en een particulier of een bedrijf met een onbepaalde duur, geldt dat il fiore healthcenters gerechtigd is de algemene voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de wijziging ten minste drie maanden voor de inwerkingtreding wordt aangekondigd.

d. in geval van een defecte sub faciliteit/service welke niet nodig is om voor uitoefening van fitness dan wel groepslessen , (denk hierbij aan bijvoorbeeld een sauna) kan il fiore healthcenters ervoor kiezen deze faciliteit niet meer te repareren en derhalve te sluiten. Het vervallen van een dergelijke faciliteit is géén reden voor een (gedeeltelijke) restitutie van de lidmaatschapsgelden.

ARTIKEL 10: GEVOLGEN VAN BEËINDIGING/RETOURNERING IL FIORE CLUBKEY

a. Indien bij beëindiging van de Hoofdovereenkomst en eventuele Aanvulling tevens het Ledendealsabonnement wordt beëindigd dient de il fiore clubkey te worden ingeleverd in een il fiore healthcenters vestiging. Het Lid kan dan niet langer deelnemen aan het loyaliteitsprogramma. Hiermee is het Ledendealsabonnement derhalve beëindigd. Indien inlevering van de il fiore clubkey om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, brengt il fiore healthcenters € 15,- aan schade in rekening.

b. Indien bij beëindiging van de Hoofdovereenkomst en eventuele Aanvulling, het Ledendealsabonnement niet wordt beëindigd conform artikel 6 sub a, en daarnaast de il fiore clubkey door het Lid wordt behouden, blijft het Ledendealsabonnement actief en blijft het Lid deelnemen aan het loyaliteitsprogramma. De vergoeding voor uw Ledendealsabonnement bedraagt dan € 2,95 per maand. De il fiore clubkey kan alsdan door het Lid worden behouden. Betaling geschiedt maandelijks via automatische incasso. Het Lid kan het Ledendealsabonnement beëindigen door de il fiore clubkey alsnog in te leveren bij il fiore healthcenters zoals beschreven in sub a.

c. Het Lid dient de il fiore clubkey in te leveren bij il fiore healthcenters ter beëindiging van het Ledendealsabonnement. Het Lid is alsdan bevrijd van de betalingsplichten jegens il fiore healthcenters zoals vermeld in sub a en sub b van dit artikel.

ARTIKEL 11: HERROEPINGSRECHT

a. Indien het Lid de Hoofdovereenkomst en de Aanvulling en/of het loyaliteitsprogramma (Ledendealsabonnement) is aangegaan via wwwifhc.nl beschikt het Lid over een herroepingstermijn van 14 dagen. Deze herroepingstermijn verstrijkt na de dag waarop de Hoofdovereenkomst en de Aanvulling en/of het loyaliteitsprogramma (Ledendealsabonnement) is gesloten.

b. Om van het recht bedoelt onder sub a van dit artikel gebruik te maken dient het Lid een herroepingsverklaring te sturen naar Postbus 1263, 6040 KG Roermond waarin vermeldt:

(i) welke dienst (Hoofdovereenkomst en/of de Aanvulling en/of het loyaliteitsprogramma) het Lid wenst te herroepen,

(ii) de datum van het aangaan van de overeenkomst met betrekking tot deze dienst met il fiore healthcenters, voorzien van een bewijs, en

(iii) de volledige na(a)m(en) en adresgegevens van het Lid. De herroepingsverklaring dient te worden voorzien van een datum en handtekening van het Lid.

c. il fiore healthcenters zendt het Lid zo spoedig mogelijk een bevestiging van ontvangst van de herroepingsverklaring toe.

d. Indien het Lid gebruik maakt van voormeld herroepingsrecht, dan dient het Lid il fiore healthcenters een direct opeisbare redelijke vergoeding van € 13,- te voldoen voor de diensten van il fiore healthcenters.

e. Mocht je voorafgaand van een actie lid zijn geworden en je wilt toch gebruik maken van de actie, dan mag je altijd het contract herroepen. Wanneer je dan inschrijft binnen 3 maanden na originele startdatum, zal je géén gebruik kunnen maken van eventuele acties.

ARTIKEL 12: EXTRA VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN T.B.V IL FIORE CERAMIQUE, PREMIUM 24/7 LOCATIE:

a. De Club is onder 24-uurs (video) bewaking en al het gebruik van de Club wordt gearchiveerd. U mag geen gasten mee brengen zonder voorafgaande toestemming van de Club. Als dit beleid wordt geschonden dan zal aan u een gastenvergoeding in rekening worden gebracht van € 10,-. Bij een volgende overtreding zal uw lidmaatschap opgeschort of beëindigd worden met opeisbaarheid van de volledige contributie voor de rest van de lidmaatschapsperiode en een boete van € 150,-.

b. U mag geen bezoekers tijdens onbemande uren de toegang verlenen. Ook mag u leden welke de sleutel zijn vergeten geen toegang verlenen tot de Club.

c. U bent verantwoordelijk voor het begrijpen van de bediening van de alarmmelders en stemt ermee in om ze alleen in het geval van een noodsituatie te gebruiken. Op misbruik van de alarmmelders staat een boete van € 250,-. Daarnaast worden de kosten voor de gealarmeerde veiligheidsdiensten (politie, ambulance, e.d.) in rekening gebracht).

d. De leden moeten alle veiligheidsmededelingen lezen die weergegeven zijn in de Club. In het bijzonder moet u zich houden aan alle instructies met betrekking tot het veilig en correct gebruik van elk item van fitness apparatuur in de Club. U bent bewust van het feit dat de Club op tijden onbemand is en op zulke momenten dient u geen fitnessapparatuur te gebruiken waarmee u niet vertrouwd bent. Tijdens de bemande uren kunt u vragen naar de betreffende instructie.

e. Leden met klachten (fysiek/mentaal) en/of medisch verleden zijn ervan op de hoogte dat zij alleen mogen sporten tijdens bemande uren of samen met een ander lid/partner tijdens onbemande uren. Voor deze leden is ALLEEN sporten tijdens onbemande uren dus NIET toegestaan.

f. Jongeren van 16 jaar tot 18 jaar kunnen trainen vanaf 08:00 uur ‘s morgens tot 22:00 uur ’s avonds of samen met een volwassene. Jongeren van 14 tot 16 jaar kunnen alleen trainen tijdens de bemande uren of samen met een volwassene. Jongeren van 12 tot 14 jaar kunnen samen met een volwassenen sporten tijdens de bemande uren. Jongeren onder de 12 jaar mogen alleen deelnemen aan de Kids Groepslessen.

g. Het dragen van een petje of hooded capuchon is niet geoorloofd in verband met veiligheid en herkenbaarheid.l. U begrijpt dat het risico van letsel door (groeps-) fitnessactiviteiten en het gebruik van fitnessapparatuur aanwezig is. 

ARTIKEL 13: CAMERATOEZICHT: 

a. Bij alle locatie’s is voor uw en onze veiligheid cameratoezicht aanwezig. Afhankelijk van de gekozen locatie kan dit ook van toepassing zijn op het heren kleedlokaal, dit om vandalisme en diefstal van jouw bezittingen te voorkomen.